Jesteś tutaj

Druki do pobrania

UWAGA!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

1. Wszystkie odpisy (kserokopie) lub wyciągi z dokumentów, składane do tut. organu winny być uwierzytelnione.
Sposób uwierzytelniania dokumentów reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 76 i 76a (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).
Niepoświadczona podpisem strony kserokopia nie jest dokumentem w postępowaniu administracyjnym. Zatem warunkiem uznania kserokopii za dokument jest umieszczone na niej i zaopatrzone podpisem poświadczenie jej zgodności z oryginałem.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
przyjmuje zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz
zakończenia budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
tylko na zamieszczonych poniżej drukach