Jesteś tutaj

e-puap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).
W celu skorzystania z ESP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP
posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego
przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu
Adres skrytki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin na ePUAP to: /pinbmiastalublin/SkrytkaESP
Formularze elektroniczne PINB miasta Lublin dostępne na platformie ePUAP:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego