Jesteś tutaj

Skargi i Wnioski

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miasta Lublin korespondencję można składać w godzinach pracy tj. w godz. 730- 1530 we wszystkie dni tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych i sobót.

Inspektorzy nadzoru budowlanego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w godz.  800- 1000  oraz 1430-1530  we wszystkie dni tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych
i sobót.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 8 00- 1200  w siedzibie Inspektoratu, po uprzednim umówieniu terminu
i podaniu przedmiotu spotkania.

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

-        pisemnie,

-        telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,

-        faksem,

-        ustnie do protokołu

Zgodnie z art. 63 § 3 i § 3a Kpa podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1)   być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych
w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Skargi i wnioski, które wpływają do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin rozpatrywane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy),  adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz 46)

e-mail: sekretariat@pinb.lublin.pl