Jesteś tutaj

Kompetencje

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

1.    przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana - na rzecz innego podmiotu,

2.      przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane,

3.      kontrola budów w zakresie:

-     zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z przepisami prawa budowlanego;

-   stosowania na budowach wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4.   likwidacja i legalizacja samowoli budowlanych (budowa, rozbiórka, wykonywanie robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia właściwemu organowi),

5.      wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem bądź przepisami,

6.   nakaz wykonania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania robót budowlanych, pozwolenie na wznowienie wstrzymanych robót, ale także nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części w razie niepodporządkowania się wcześniej wydanym nakazom,

7.    przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2,

8.      wydawanie decyzji na użytkowanie obiektów budowlanych, dla których jest to wymagane,

9.      przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych,

10.   kontrola utrzymania obiektów budowlanych,

11.   nakaz usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,

12. nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,

13. nakaz opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem bądź usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,

14.  badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,

15. prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

16. egzekwowanie obowiązków wynikających z orzeczeń powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.