Jesteś tutaj

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do Spraw Dostępności

tel.  81 534 47 72

e-mail:  sekretariat@pinb.lublin.pl

 

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.pinb.lublin.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych dotyczących: dokumentów w formatach .doc i pdf, grafik, które nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne wyjaśniające, braku w pełni dostosowanej wersji mobilnej strony internetowej. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@pinb.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 534 47 72 lub 81 534 47 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin mieści się na drugim piętrze kamienicy zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Chopina 5 w Lublinie. Do budynku prowadzi jedno wejścia od ulicy Fryderyka Chopina. Przy wejściu znajduje się domofon. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Siedziba Inspektoratu nie jest wolna od pionowych i poziomych barier, nie posiada toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku i siedziby PINB miasta Lublin można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku i siedzibie PINB miasta Lublin nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub druku w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. PINB miasta Lublin nie zapewnia tłumacza języka migowego. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku chęci skorzystania z usług urzędu osób ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, PINB miasta Lublin przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Miasta Lublin, który nie posiada żadnych barier architektonicznych.